SVIPDAGS-MÁL
A Study Guide 
HOME
 
 Gróugaldur and Fjölsvinnsmál

Den oldnorske og oldislandske litteraturs historie
The Old Norse and Old Icelandic Literary History
by Finnur Jónsson

Vol. I (1920)

§ 4 De enkelte Eddakvad.

A. Mytiske digte.
§ 4 The Individual Edda Poems.

A. Mythical Poems.
f. Andre med de mytiske kvad beslægtede digte. f. Other Poems Related to the Mythical Poems.
6. Grógaldr. Fjølsvinnsmål. Disse to digte findes udelukkende i papirshåndskrifter; nogen forbindelse imellem dem antydes ikke i håndskrifterne, men ved hjælp af en dansk (og en svensk) folkevise har Sv. Grundtvig og S. Bugge godtgjort, at bægge digte stoflig hører sammen (1). Det er dog ikke således at forstå, som om bægge kvad er ét digt af en og samme forfatter, men de er af forskellige forfattere og fra forskellig tid.      

Indholdet af den ældste danske vise er følgende: Ungen Sveidal (Sve[n]dal, Svedendal, Silfuerdal) kaster en bold; den drev ind i en jomfrus bur; han hæntede den, men kom derfra med stor sorg i hjærtet, fordi jomfruen havde sagt, at en mø væntede ham i et fremmed land og at han aldrig skulde få ro, »førend du får løst dit sorgfulde hjærte, som længe haver ligget i trå«. Sveidal går til bjærget for med sin moder at tale. Han kalder hende frem og hun kommer. Sønnen vil få gode råd af sin moder, fordi hans hårde stemoder har lagt hans hjærte i tvang for den, han aldrig så. Moderen siger, at hun vil give ham en fole, som vil bære ham over salten fjord og det grønne land, samt en dug, der dækker sig selv, et dyrshorn, som fylder sig selv, et sværd, hærdet i drageblod, og en snekke, som borer alle fjendtlige skibe i sænk. Svejdal sejler bort og kommer til et fremmed land, hvor han træffer en hyrde, som giver ham den oplysning, at der er en mø, som »ligger i stærken trå, alt efter en svend, hedder Svejdal, hun aldrig med øjne så«. Hendes gårds port er af hvalsben og belagt med stål og bevogtet af en løve, »men er I den rette Svejdal, så frit må I gå fram«. Svejdal går til porten, som lukkes op af sig selv, løven »med de hvide bjørne« faldt ham til fod, lindens grene bøjede sig ned til jord. Svejdal kommer nu for kongen og frier til datteren, som føres ind i hallen. Hun og Svejdal mødes. Herpå følger en beretning om deres bryllup; desuden fortælles, at fader og datter lader sig døbe, og at hyrden slås til ridder.

I optegnelsen C findes en form, som lidt mere nærmer sig til Grógaldr — Fjölsvinnsmál, idet Svejdal ikke først træffer kongen, men møen selv, som modtager ham med en velkomsthilsen, hvorefter de levede sammen i fryd og glæde. Om nogen dåb er der her ikke tale.

α. Grógaldr består kun af 16 vers og er sikkert fuldstændigt. En søn kommer til sin moders grav og siger: »Vågn op, min moder, vågn gode kvinde, jeg vækker dig ved de dødes dør; husker du, at du sagde, at jeg skulde komme til din grav«. Moderen, Gróa, kommer frem af sin grav og spørger sin »eneste søn«, hvad der er i vejen. Sønnen siger, at »den listige kvinde, som favnede hans fader« (stemoderen), har pålagt ham at opsøge Menglöð. »Det er en lang rejse«, siger Gróa. Da beder sønnen hende om at synge sig galdre (galdr= gode råd og kraftige, beskyttende sange), som kan frelse og beskytte ham. Dette er indholdet af de 5 første vers. De følgende 9 strofer indeholder lige så mange galdre, d. e. gode råd og ønsker, som alle sigter til forhold på rejser og farer undervejs. Til slutning siger Gróa:

Rejs du nu der

hvor ingen fare truer,
din elskov ej ondt forstyrre.
På jordfast sten
jeg stod inden døre,
medens jeg dig galdre gol.

Moders ord
bære du herfra min søn,
lad dem bo i dit bryst.
Lykke og held
vil dig altid følge,
medens du mindes dem.
Digtets indhold svarer således til folkevisens første del. Forskellen mellem bægge kvad er indlysende, men at det er Grógaldr, som er mere oprindelig derved, at den lader moderen (var hun en volve?) synge sønnen galdre, er sikkert nok.

Grógaldr er iøvrigt ikke noget synderlig gammelt digt; det stammer fra hedenskabets allersidste tid eller de allerførste år efter kristendommens indførelse. Det nævner nemlig »en kristen død kvinde« som et ondt og menneskefjendtligt væsen (2) (v. 13). En rettelse af teksten, som man her har forsøgt, er næppe tilstedelig; man har heller ikke kunnet indsætte noget andet ord, som kunde synes mere antageligt.

Dette udtryk kunde snarere vise hen til Norge end til Island som digtets tilblivelsessted, på grund af den norske religiøse fanatisme. Forudsat at Gróa er en vølve, vilde det også tale for det samme, jfr. hvad der før er bemærket om vølvevæsnet.
Digtets tekst er flere steder dunkel og forvansket, på grund af at det findes i så unge håndskrifter.

β. Fjölsvinnsmál er ligesom Grógaldr og af samme grund ofte dunkelt og forvansket.

Svipdagr kommer under navnet Vindkold hen til en borg, der bevogtes af en, som kalder sig Fjölsvinnr (deraf digtets navn) (3). Denne siger ham temmelig barsk, at ind i borgen kan han ikke komme, men Vindkold synes — uvilkårlig — så godt om borgen, at han ikke vil vende om, og spørger, hvem der råder for den. »Hun hedder Menglöð Sváfrþorinsdatter«. Derpå spørger Vindkold om portens, borgmurens og porthundenes navn; om nogen kan slippe ind for dem; nej, ti de sover vekselvis; om der da ikke var nogen føde, man kunde give hundene, og så komme ind, mens de æder? Jo, to "vengbráðir" (et ord af dunkel betydning) i hanen Viðópnis ben. Nu spørger Vindkold om verdenstræet og kommer således til at spørge om den hane, som sidder i træet. »Den hedder Viðópnir«. Da han nu har fået at vide, hvor hanen var, spørger han, om der er noget våben, som kan dræbe hanen. Der gives, lyder svaret, et sådant, men det er godt gemt hos en Sinmara og kan kun fås ved hjælp af den lé, som ligger i Viðópnis egne ben. Her er en kres af hinanden betingende betingelser. Det er med andre ord umuligt at få hanen dræbt, altså også umuligt at komme ind i borgen. Vindkold spørger om salens navn, dens bygmestre, om den klippes navn, hvorpå den står, om de møer, som omgiver Menglöð, om de er hjælpende væsner, og endelig, om det var bestemt, at nogen nogensinde skulde sove på Menglöðs arm. »Nej, lyder svaret, ingen vil nogensinde kunne det, undtagen Svipdagr alene; ham var den solstrålende mø bestemt til brud«. Da udbryder Vindkold, som nu først må antages at indse den rette sammenhæng:
Slå døren op,
lad mig få plads,
her kan du Svipdag se.
Gå ind og spørg,
om Menglöð vil
med mig gammen nyde.

Fjölsvinnr går og anmælder en fremmed for Menglöð, for hvem hundene logrer og for hvem porten har åbnet sig af sig selv. Da siger Menglöð:

Vise ravne
skal på højen galge
rive dine øjne ud,
hvis du lyver,
at langvejs fra
Svipdag er kommen til sale.

Nu ser hun selv Svipdagr og spørger, hvem han er. Han fortæller det, hvorpå Menglöð inderlig glad udbryder:

Velkommen vær,
jeg har min vilje fået,
kys skal min hilsen følge,
et herligt syn
alle glæder.
hvor der elskov er.

Længe jeg sad
på det yndige fjæld,
jeg vænted dig dag og nat.
Nu er det sket,
hvad jeg ønsket har,
at du er kommen til sale.

Jeg længtes stærkt
efter fryd med dig
og du efter min kærlighed.
Nu er det så,
at vi to skal
evig sammen bo.

Med disse herlige og følelsesfulde vers slutter dette mærkelige digt, som ses at svare til folkevisens sidste del.

Digtet minder med hensyn til indretning noget om Vafþruðnismál. Det er, lige så lidt som dette, et »repetitionsstykke« eller et »mytologisk læredigt«. Det indeholder en myte eller æventyr, og til denne har der fra begyndelsen af hørt alle de spørsmål, det indeholder, og når man går ud fra, at Svipdagr i forvejen intet ved om, at døren lukker sig op for ham, så snart han nævner sit
rette navn, bliver alle disse omsvøb let forklarlige (4). Svipdagr nævner, vistnok på grund af oldtidens tro på navnets magt og betydning, ikke sit rette navn; derfor må alle disse omsvøb til, indtil han ved et tilfælde nævner sit navn, hvilket alene er mægtigt nok til at skaffe ham adgang; han øjner ingen mulighed for at komme ind, og dog er han nærmere derved end nogen anden; muligheden, midlet, ligger hos ham selv, hans eget navns nævnelse og vanskeligheden er løst.

Foruden at digtets indviklede spørsmål har en mytisk betydning tjæner de også til at frembringe dramatisk liv og spænding, som i dette digt er af en udmærket virkning. Tanken om alle de genvordigheder og uoverstigelige hindringer, der dog alle opløser sig til intet, når den rette mand med hjærtet på rette sted og med det rigtige
navn kommer til, det er digtets nordiske grundtanke.

Uden her at komme ind på nogen mytologisk forklaring af digtet (5) skal det bemærkes, at Fjölsviðr forekommer som navn på Odin ikke alene i Grímnismál v. 47, men også i navneremserne (6) — og som navn på en
dværg (7). Derimod forekommer navnet aldrig som et jætte navn. At der skulde være tale om en dværg som borgvogter er så unaturligt og så stridende mod alt, hvad der vides om dværgenes væsen og virken, at det på forhånd må afvises. Tilbage bliver således kun at opfatte navnet som et Odinsnavn. Den udvej, kun på dette sted at opfatte navnet som et jættenavn, kunde synes rimelig på grund af digtets første vers, jfr. Grógaldr 14,1-3 (ef orðum skiptir við enn naddgöfga jötun). Hvad der dog taler for, at Fjölsviðr her er Odin er — foruden udtrykket (er) med goðum (sáut menn hit meira forað) i v. 9. 11, der ikke behøver at være bevisende — især v. 33, hvor der udtrykkelig hentydes til noget indenfor »asasønnernes« (asernes) gård, der kun kan være identisk med Menglöðs borg. Hertil kommer, at omtalen af porten i v. 10 stærkt minder om beskrivelsen af Valhals port (8), og at hundenes navne: Gífr og Geri (i v. 14) synes ligefrem at være identiske med navnene på Odins ulve: Freki = Gífr og Geri. Man må vistnok give V. Rydberg ret, når han mener (9), at Fjölsvinnr er Odin. Men digtet synes at indeholde meget symbolsk; således er navnene snarest symbolske, hvorfor det er vanskeligt at udfinde, hvad der egenlig menes eller hvortil der sigtes. Denne symbolik taler ikke imod digtets tilblivelse i 10. årh.

Dette digt er vistnok ældre end Grógaldr; hele dets fuldstændig hedenske tone og farve borger derfor. På den anden side synes det ikke at kunne sættes i klasse med de allerældste eddakvad; det ligger omtrent midt imellem disse og de yngste norske digte. På grund af dets lighed med Skírnismál i de rent erotiske partier kunde digtet sættes til midten af det 10. årh. I digtet findes måske lån og genklange fra Hávamál og Skírnismál (10).

 

Det er ikke muligt, at bægge kvadene stammer fra én forfatter, og jeg slutter mig i så henseende til E, Kölbing(11) og C. Rosenberg (12).
6. Grógaldr. Fjølsvinnsmål. These two poems are only available in paper manuscripts; any connection between them is not suggested in the manuscripts, but  with the help of a Danish (and Swedish) ballad Svend Grundtvig and Sophus Bugge are satisfied that both poems belong together (1). However, not in the sense as if they both are a poem by one and the same author, but are by different authors and from different times.

The content of the oldest Danish ballads is as follows: Young Sveidal (Swe[n]dal, Svedendal, Silfverdal) throws a ball that flies into a maiden's bower, he retrieves it, but comes away with great sorrow in his heart because the girl had said that a maiden yearns for him in a foreign land and that he would never have peace, "the troubled heart, which long lies yearning will lead you far astray.” Sveidal goes to a gravemound to speak to his mother. He summons her back from the dead and she comes. The son wants to get good advice from his mother because his evil stepmother has laid a desire in his heart for a girl, whom he has never seen. The mother says she will give him a steed that will carry him over salty fjörds and green lands, as well as a cloth that assuages hunger, a drinking horn that fills itself, a sword tempered in dragon's blood, and a longship which drives all enemy ships aground. Svejdal sails away and comes to a foreign country where he meets a shepherd who gives him the news that there is a maid who "has strong yearning, for a wayfarer called Svejdal,  whom she has never seen with her own eyes'. Her estate's gate is whale-bone and plated with steel and guarded by a lion, "but through which Svejdal will pass freely". Svejdal goes to the door, which opens by itself, the lion "and the white bears" drop to his feet, the maple's branches bend down to earth. Svejdal now come before the king and woos his daughter, brought into the hall. She and Svejdal meet. This is followed by a report of their wedding; it is also said that father and daughter are baptized and that the shepherd is knighted.

In version C is found a form more closely approaching Grógaldr - Fjölsvinnsmál as Svejdal not only meets the king, but the maiden herself, who receives him with a greeting, after which they live together in joy and happiness. No baptism is spoken of here.

α. Grógaldr only consists of 16 verses and is probably complete. A son comes to his mother's grave and says, "Wake up, my mother, wake good woman, I wake you at death's door, do you remember that you said that I should come to your grave." The mother, Groa, comes out of his grave and asks her "only son" what is the matter. The son says that "the cunning woman who embraced his father" (stepmother), has instructed him to seek Menglöð. "It is a long journey," said Groa. Then her son asks her to sing galder (galdr=good advice and strong, protective songs) that can save and protect him. This is the content of the first 5 verses. The following 9 stanzas contain as many galder spells: the  advice and good wishes, which are designed for the conditions of his travels and the hazards along the way. Finally, Groa says:

May you travel now
where no danger threatens,
May no evil upset your courtship.
On a steadfast stone
I stood indoors
while I chanted galder for you.

Your
Mother's words
may carry you hence my son,
Keep them  in your heart.
Happiness and success
will always follow you,
while you mind them.

The
content of the poem corresponds to the first part of the folk ballad. The difference between both the songs is obvious, but that Grógaldr is more original in that it has the mother (she was a volva?) sing her son galder, is a safe conclusion.

Grógaldr, however, is not merely an old poem; it is derived from paganism's final days or the first years after the introduction of Christianity. It specifically mentions 'a Christian dead woman' as an evil and hostile being (2) (v. 13). An emendation of the text here, which some have tried, is hardly sufficient; no other word has been inserted that seems more acceptable.

This expression may indicate  Norway rather than Iceland as the poem's genesis place because of the Norwegian religious fanaticism. Provided that Groa is a völva, it would also indicate the same, (cf. what has previously said regarding völvas.)

The text of the poem is dark and obscure in several places, due to it being found in such young manuscripts.

β. Fjölsvinnsmál is like Grógaldr and for the same reason often obscure and misinterpreted.

Svipdagr, under the name WindCold, come to a castle, guarded by someone who calls himself Fjölsvinnr (hence the poem's name) (3). He tells him it is very difficult to enter the castle, he can not come in, but WindCold seems unwilling to leave — the castle is so good, he will not turn around and asks who owns it. "She is called Menglöð Sváfrþorinsdatter'. Then WindCold asks about the gate, the castle wall and the guard-dogs names. He asks if anyone can get past them: No, because  they sleep alternately; if there is no food, one could give the dogs, and then come in while they eat? Yes,  "vengbráðir" ('wing-meats', a word of obscure meaning) found in the cock Viðópnir's legs. Next WindCold asks about the world tree and then asks about the rooster that sits in the tree. "It's called Viðópnir '. When he learns where the cock is, he asks if there is any weapon that can kill the rooster. The answer is one, but it is well hidden by Sinmara and can only be obtained by trading a bone, located in Viðópnir's feet. These conditions form a vicious circle. In other words, it is as impossible to kill the cock, as it is to get inside the castle. WindCold inquires about the hall's name, its builders, the name of the rock on which it stands, the names of the maidens, who surround Menglöð— whether they are helpful beings, and finally, he asks if anyone can ever sleep in Menglöð's arms.  The answer is no one will ever be able to except Svipdagr alone; the sun-bright maiden is his intended bride.  Now WindCold says, he recognizes the proper context:

Open the door,
Allow me to receive a place
Here you can see Svipdag.
Go in and ask,
if Menglöð will
enjoy love with me.

Fjölsvinnr goes and announces the stranger to Menglöð whom the dogs welcome and for whom the door opens by itself. Then Menglöð says:

May wise ravens
on the high gallows
tear your eyes out,
if you lie,
that from afar
Svipdag has come to my hall.

Now she looks upon Svipdagr and asks who he is. He tells her, to which Menglöð happily exclaims:

Be welcome,
I've got my desire,
A kiss shall follow my greeting
A welcome sight
ever gladdens
where there is love.

For a long time I sat
upon the pleasant rock,
I expected you day and night.
Now it has happened,
what I wished for,
that you have come to my halls.

I yearned desperately
to be
with you
and you for my love.
Now it is so,
that we two shall
eternally live together.


With these glorious and emotional verses, ends the strange poem, that seems to correspond to the last part of the folk ballad.

In regard to its structure, the poem is reminiscent of  Vafþrúðnismál. That is, they both are a 'refresher piece' or a 'mythological primer'. It contains a myth or adventure, and from the beginning of hearing all of the questions it contains, and when one assumes that Svipdagr knows nothing about the door opening itself for him as soon as he mentions its proper name, all this beating about the bush is easily explainable. Probably because of the ancient belief concerning the name's power and meaning (4), Svipdagr does not mention his proper name, thus all this beating about the bush, until by chance he mentions his name, which alone is powerful enough to grant him access, he sees no opportunity to enter, and yet he is closer than any other; the agent is within himself, by saying his own name, the difficulty is resolved.

In addition, that the complexity of the poem's individual questions have mythical importance also serves to produce a dramatic life and tension, which in this poem is of an excellent effect.  The thought of all the hardships and insurmountable obstacles, however, all dissolve into nothing when the right man with his heart in the right place and with the right name comes,  this is the poem's Nordic basis.

Without going into any mythological explanation of the poem (5), it should be noted that Fjölsviðr appears as the name of Odin not only in Grímnismál v. 47, but also in a þula (6) — and as the name of a dwarf However, the name never occurs as a giant's name (7). That there should be a dwarf as a castle guardian is so unnatural and so contrary to everything that is known about the dwarf's being and work, it is inadmissible. Thus, all that remains is to understand the name as a name of Odin. The alternative, to understand the name as a giant's name, only in this poem, might seem reasonable on the basis of the poem's first verse, cf. Grógaldr 14:1-3 (ec orðum skiptir við enn naddgöfga jötun, 'if you exchange words with a weapon-strong giants). What, however, suggests that Fjölsviðr here is Odin — in addition to the term (s) med goðum (sáut menn hit meira forað) in v. 9, 11, which does not need to be convincing - especially v. 33, which explicitly alludes to something within the 'Asa-sons' (i.e. the Æsir's) estate that can only be identical to Menglöð's castle. In addition, the mention of the gate in v. 10 is very similar to the description of Valhalla gate (8), and that the dogs' names: Gífr and Geri (in v. 14) seem to be identical to the names of Odin's wolves: Freki = Gífr and Geri. One must certainly consider V. Rydberg correct when he concludes that Fjölsvinnr is Odin (9). But the poem seems to contain much symbolism, even the names are symbolic, making it difficult to learn what they actually mean or to what they refer. This symbolism does not militate against the poem's genesis in the 10th century.

This poem is probably older than Grógaldr; its thoroughly pagan tone and color indicate this. On the other hand it does not seem to be in class with the oldest Edda poems, it is located approximately halfway between these and the youngest Norwegian poems. Because of its similarity to Skírnismál in the purely erotic parts, the poem is attributed to the middle of the 10th century. In the poem is perhaps found loans and echoes from Hávamál and Skírnismál (10).

It is not possible that both poems are by one author, and in this regard, I join with E. Kölbing (11) and C. Rosenberg (12).

Noter
1): Se Danmarks gamle Folkeviser II, 238, 667 ff. Bugge: Forbindelse mellem Grógaldr og Fjölsvinnsmál i Forhandl, i Vidensk. Selsk. Skr. i Christiania 1860 s. 123—30, samt hans Excurs i Norr. fornkv. s. 352 ff., hvor den ældste danske folkevise og en del af en anden er trykt. De svenske viser udviser en betydelig yngre form. Hj. Falk: Om Svipdagsmál, i Ark. f. nord. fil. IX— X, B. M. Olsen: Um nokkra staði i Svipdagsmálum sst. XXXIII, A Heusler: Heimat u. alter osv. 266 ff.; han slutter sig nærmest til Falk og kalder digtet ”Studie i eddisk stil”, hvilket efter min mening beror på fejlsyn. At stemødresagaer ikke har været kendte i 10. årh. — dette m. h. t. Gróg — er ganske ubevisligt og usandsynligt.
2): Se B. Symons: Bijdrage osv. s. 10.
3): Om digtets abrupte begyndelse se B. M. Olsens afhdl. og Falks Ark. X 27. Falks antagelse, at Svipdag to gange kommer til borgen, er uhjemlet.
4): Jfr. S. Bugge i Danm. gml. Folkev. II, 671. — De betænkeligheder, som H. Møller har (i Germ. XX, 356 fg.) fremsat, holder jeg for unødvendige. Hvis der er en stærk overgang fra v. 18 til 19, er det en fejl, digtets forfatter eller snarere mytedannelsen selv har forskyldt. Omflytning af et par vers synes mig unødvendig.
5): Se herom E. Kölbing i Germania XIX, 365 fg. i anledning af Bergmanns udgave og forklaring.
6): Þulur (Skj. digt.) IV jj 2.
7): Sst. IV ii 5.
8): Snorra-Edda I, 34 og Grímnismál 22 (særlig vigtigt).
9): Undersökningar i Germ. Mythol. I, 565 ff.
10): Jeg er ganske uenig med Falk, når han henfører ”Svipdagsmál” til den første halvdel af 13. årh. (s. 331), ligesom jeg i det hele er af en anden opfattelse af digtets forhold til de digtninge, Falk sammenstiller det med. Heller ikke tror jeg på alle de lån fra mange andre digte, som opregnes l. c. Tværtimod er der udtryk i disse, hvor ”Svipdagsmál” er det primære, hvis der da er en sammenhæng.
11): I Germania XIX, særlig s. 364.
12): Nordboernes Aandsliv I, 252.

Notes
1): See Danmarks gamle Folkeviser II, 238, 667ff. Bugge: "The Connection between Grógaldr and Fjölsvinnsmál" in Forhandl, i Vidensk. Selsk. Skr. i Christiania 1860, p. 123-30, and his Excursus in Norroen fornkvæði p. 352ff., the oldest Danish ballad and part of another publication. The Swedish ballads show a significantly younger form. Hjalmer Falk: Om Svipdagsmál, in Ark. f nord. fil. IX-X, B.M. Olsen: Um nokkra staði in Svipdagsmálum sst. XXXIII, Andreas Heusler: Heimat u. altar, etc. p. 266ff., He is closely allied to Falk and calls the poem a "Study in eddic style", which in my opinion is based on fallacy. That the "stemødresagaer' was not known in the 10th century — the MHG Gróg - is quite infrequent and unlikely.
2): See B. Symons: Bijdrage etc. p. 10
3): Concerning the poem's abrupt beginning see B.M. Olsen's treatment and Falk's Archive X, 27. Falk's assumption that Svipdag came to the castle twice, is unwarranted.
4) Compare Sophus Bugge in Danmarks gamle Folkevisor II. p. 671 - The concerns raised by  H. Møller (in Germ. XX, 356 fg.), I hold unnecessary. If there is a strong transition from v. 18 to 19, it is a mistake, the poem's author, or rather the creation of the myth has caused. Moving a few verses seems to me unnecessary.
5) See in this respect E. Kölbing in Germania XIX, 365 fg. on the occasion of Bergmann's edition and explanation.
6): Þulur (Skj. time.) IV jj 2
7): Sst. IV ii 5
8): Snorri's Edda I, 34 and 22 Grímnismál (particularly important).
9): Undersökningar in Germanisk Mythol. I. p. 565ff .
10): I quite disagree with Falk when he referred "Svipdagsmál" to the first half of the 13th century (p. 331), and I even have a different view of the poem's relation to those poems, Falk juxtaposes it with. Nor do I think of all the loans from many other poems l.c.  On the contrary, it is expressed in these where "Svipdagsmál" is the first, if there is a connection.
11): In Germania XIX, in particular page 364
12): Nordboernes Aandsliv I, 252


   
Svipdag and Menglad
by John Bauer (1907)
Colorized by Guddipoland
 
 

HOME